Ford Transit Custom

20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom

20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom
20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom
20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom
20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom
20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom
20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom
20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom
20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom

20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom
20 Bola B24 Gloss Black/Polished alloy wheels. The wheels are a Gloss Black and Polishedfinish. Rim size - 20 x 8J.
20 Bola B24 Gloss Black/ Pol alloy wheels 5x160 8Jx20 ET50 Ford Transit Custom